Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

ECIT Solutions A/S salgs- og leveringsbetingelser 

§1.Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af ECIT Solutions A/S sælger er først bindende for ECIT Solutions A/S, når den er godkendt af ECIT Solutions A/S ledelse.

§2.Priser

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. moms.
ECIT Solutions A/S priser fremgår af ECIT Solutions A/S til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

§3.Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. ECIT Solutions A/S er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 1% pr. måned indtil det forfaldne er betalt såfremt betaling sker efter forfaldsdag (gældende for erhverv). Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ECIT Solutions A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af ECIT Solutions A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ECIT Solutions A/S, som om levering var sket til aftalt tid. ECIT Solutions A/S kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

§4.Ejendomsforbehold

ECIT Solutions A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

§5.Levering

Levering sker ab lager ECIT Solutions A/S adresse, eller ECIT Solutions A/S underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af ECIT Solutions A/S til enhver tid gældende prisliste.
Leveringstiden fastsættes og meddeles af ECIT Solutions A/S efter ECIT Solutions A/S bedste skøn, og i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. ECIT Solutions A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Leveringstiden for lagervarer vil normalt være 1-3 dage, men ved leverancer til ex. Færøerne og Grønland må påregnes længere leveringstider.

§6.Bestillingsfejl (gældende for erhvervskøb)

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.
ECIT Solutions A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

§7.Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ECIT Solutions A/S.

§8.Produktændringer

ECIT Solutions A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

§9.Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og ECIT Solutions A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

§10.Mangler og reklamation

Når du handler på www.ecitsoultions.dk ydes der selvfølgelig 24 måneders reklamationsret for private (12 måneder for erhverv).
Det anses for rimelig tid at reklamere over en vare indenfor 2 måneder efter manglen opdages. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Ved anerkendt reklamation refunderes rimelige omkostninger til fragt, som køber måtte have haft.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. ECIT Solutions A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
Forandringer eller indgreb i det købte uden ECIT Solutions A/S s skriftlige samtykke fritager ECIT Solutions A/S for enhver forpligtelse.
Såfremt ECIT Solutions A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, og for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ECIT Solutions A/S i forsvarlig emballage.
ECIT Solutions A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt ECIT Solutions A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.
ECIT Solutions A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis ECIT Solutions A/S finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde 900DKK ekskl. moms pr. time. Først efter test vil ECIT Solutions A/S foretage en evt. ombytning / kreditering.
Såfremt der fra serviceværkstedet kommer gebyr for udført arbejde på IKKE reklamationsberettigede produkter, forbeholder ECIT Solutions A/S sig retten til at viderefakturere dette gebyr til kunden.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Reklamationer indsendes eller indleveres efter forudgående aftale til ECIT Solutions kontor i København eller Aarhus. Mærket med reklamationsnr.: Fakturanummer

§11.Ansvarsbegrænsning

Følgende ansvarsbegrænsning gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Et erstatningskrav overfor ECIT Solutions A/S kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
ECIT Solutions A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og hæfter ikke for avancetab eller andre indirekte tab. ECIT Solutions A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.
ECIT Solutions A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort ECIT Solutions A/S opfyldelse af aftalen.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

§12.Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger:
ECIT Solutions A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ECIT Solutions A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

§13.Transport af rettigheder og pligter:

ECIT Solutions A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

§14.Tvister:

Enhver tvist mellem ECIT Solutions A/S og andre erhvervsdrivende skal afgøres efter dansk ret med Landsretten i København som værneting.

§15.Persondataregistrering

Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. De personoplysninger vi indsamler via vort website indsamles kun med dit aktive samtykke. Du skal altid selv indtaste de oplysninger vi indsamler.
Nedenfor kan du se hvilke oplysninger der indsamles, og hvad de bruges til.

Nødvendige informationer

For at du kan foretage en bestilling i vores webshop er det nødvendigt at du lader dig registrere med følgende personlige oplysninger:


  • Firmanavn
  • Dit navn
  • Den adresse varen skal sendes og faktureres til
  • Dit telefonnummer (anvendes som kontonummer)
  • Din email-adresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

Anvendelse af informationer

De informationer du indtaster overføres elektronisk fra vor webshop til vort økonomisystem, hvor de registreres som kundeinformationer, og danner grundlag for fakturering og levering af din bestilling.
Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at gemme informationer og bilag omkring handel med vore kunder i 5 år. Dette er fælles for alle virksomheder i Danmark.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og kun virksomhedens medarbejdere har adgang til de oplysninger, der måtte være registreret om vore kunder. Den dataansvarlige for vor netbutik er Christian Ravn.

§16.Videregivelse af informationer

Vi videregiver ikke person- eller kundeoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er tilfælde hvor vi af offentlige myndigheder pålægges at udlevere informationer, samt specifikke tilfælde hvor vi i forbindelse med restancer og manglende betalinger ser os nødsagede til at overlade inddrivelsen af vore tilgodehavender til 3. part, eks.vis. advokat eller inkassofirma.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

§17.Oplysning om opbevarede informationer

Som registreret i vor webshop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Evt. henvendelse i denne forbindelse rettes til vort bogholderi.

§18.Cookies

Vi anvender som hovedregel ikke cookies i vores webshop. Såfremt du selv aktivt til vælger det, har du i vores webshop mulighed for at placere en cookie på din egen harddisk, som vil huske dit brugerlogin næste gang du vender tilbage og besøger ECIT Solutions A/S webshop.

§19.Logstatistik

Vort website anvendes logstatistik hvilket betyder at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vort website har haft, hvor de kommer fra, og hvilke produkter vore besøgende finder interessante m.m. Vi anvender alene logstatistik med det formål at optimere vor webshop og dens funktionalitet.

§20.Dataansvarlig

ECIT Solutions A/S.